Christen gemeente

de Levensboom

in Maastricht

Christengemeente De Levensboom

Statutaire naam: Christengemeente De Levensboom

RSIN/fiscaalnummer: 816183508


Contactgegevens

Postadres:

Weryweg 6

6214 RH Maastricht


Bezoekadres:

Statensingel 14

6217 KD Maastricht

Telefoonnummer: 06-5102 6979

Website: www.deheilbron.net


Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

Het Kerkgenootschap heeft ten doel het verspreiden van het evangelie en het tot volwassenheid brengen van discipelen in de liefde van Jezus Christus.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Zie het beleidsplan

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

Het bestuur van het kerkgenootschap wordt gevormd door de Oudstenraad met aan het hoofd de Voorganger. Verder benoemt de Oudstenraad uit zijn leden een secretaris en penningmeester. De Oudstenraad bestaat uit zoveel personen (Oudsten) als de Oudstenraad zelf zal bepalen met een minimum van drie personen.

De leden van de Oudstenraad genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

Zij kunnen wel een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten ontvangen.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De gemeente houdt wekelijks samenkomsten (Eredienst, bidstond en Bijbelstudies) waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente wekelijks het Heilig Avondmaal.

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting:

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers  over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

anbi status.xlsx