Christen gemeente

de Levensboom

in Maastricht

De visie van christengemeente De Levensboom is onder te verdelen in de volgende vijf pijlers; 


1     De basis van de gemeente    

1 Korintiërs 12:28

"En God heeft sommigen aangesteld in de gemeente, ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, verder krachten, daarna gaven van genezing, (bekwaamheid) om te helpen, om te besturen, en verscheidenheid van tongen.”

Efeziërs 4:11

“En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars.”

Praktiseren en ontwikkelen van de vijfvoudige bediening; apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraren zodat de gemeente zich kan vermenigvuldigen.


2    Het doel van de gemeente

Matteus 28:19

"Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.”

Verspreiding van het evangelie en het tot volwassenheid brengen van discipelen in de liefde van Jezus Christus.


3    De visie van de gemeente

Jesaja 61:1-3

"De Geest des Heren Heren is op mij, omdat de Here mij gezalfd heeft; Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen, om te verbinden gebrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening der gevangenis; om uit te roepen een jaar van het welbehagen des Heren en een dag der wrake van onze God; om alle treurenden te troosten, om over de treurenden van Sion te beschikken, dat men hun geve hoofdsieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats een kwijnende geest. En men zal hen noemen: Terebinten der gerechtigheid, een planting des Heren, tot zijn verheerlijking.“

Onze visie is:

- om een warme gemeenschap van mensen te zijn, waar bevrijding, genezing, herstel en rust huist;

- het leren ontdekken wat je identiteit in Jezus Christus is;

- het ontdekken van ieders bediening en stimuleren om daarin te gaan wandelen.


4    Het verlangen van de gemeente

Romeinen 8:19

“Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods.”

Openbaring 19:7-8

"Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer geven, want de bruiloft des Lams is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt; en haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen.”

Wij bidden dat alle leden van de Christengemeente De Levensboom, het Lichaam van Christus, de bruid, openbaar mogen worden bij de verschijning van Jezus. Marhanatha, Jezus komt spoedig…!!!

 

5    Een hart voor Israël

Exodus 34:27

"De Here zeide tot Mozes: Schrijf u deze woorden [de tien geboden] op, want op grond van deze woorden heb Ik met u en met Israël een verbond gesloten."

Jesaja 62:4

"Men zal u [Joods volk] niet meer noemen: Verlatene, en men zal uw land [Israël] niet meer noemen: Woestenij; maar gij zult genoemd worden: Mijn Welgevallen, en uw land: Gehuwde. Want de Here heeft een welgevallen aan u, en uw land wordt ten huwelijk genomen." 

Jezus is God en werd geboren als Jood in Israël. Hij leefde voornamelijk in Israël en verichtte vele wonderen en tekenen in Israël. Zijn twaalf discipelen waren Israëlieten. Hij werd gedood en gekruisigd in Israël. Hij stond weer op uit Zijn graf in Israël en voer op een wolk ten hemel in Israël. En Jezus zal, bij Zijn wederkomst, weer terugkomen naar Israël. Uiteindelijk zullen al de gelovigen eeuwig leven in het nieuwe Jeruzalem.    

Wij geloven niet in de vervangingstheologie waarin van uitgegaan wordt dat de kerk de plek van Israël overgenomen heeft. God heeft de tien geboden en de blauwdruk van het tabernakel en later de Tempel geopenbaard aan het volk Israël. Maar ook vandaag de dag heeft God nog steeds een bijzonder plan met Zijn verbondsvolk Israël. Jezus zelf zegt tegen de Samaritaanse vrouw dat het heil uit de Joden komt.    

Genesis 12:3  Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden.

christengemeente de Levensboom

in Maastricht